Dobrodošli na portal Udruge Svijet radionica!

Vodeći se mišlju kako su radionice praktična i učinkovita metoda rješavanja problema i suočavanja sa samim sobom, osnovali smo udrugu čiji je cilj informirati širu društvenu zajednicu o radionicama, seminarima, tečajevima, predavanjima i projektima  u regiji, posebno onima čije je djelovanje prožeto i vođeno pozitivnim načelima, osobito kulturom  zdravog življenja, održivim razvojem, kreativnim radionicama, kao i onima namijenjenim djeci, ali i samospoznaji.

Osim informiranja, cilj nam je predstaviti i promovirati različite vrste radionica,  pojedinaca i grupa koje djeluju u društvenom interesu.

Otvoreni smo za suradnju, sudjelovanje i organiziranje različitih vrsta radionica, ali i edukativnih prezentacija, predavanja i tečajeva.

Radionice su mjesto na kojima se naglašava interakcija među ljudima, razmjena informacija i svladavanje  znanja i vještina iz različitih područja. Uđite u svijet radionica i nađite nešto što će biti korak u pravcu promjene koju želite!

Kontaktirajte nas na: svijetradionica@gmail.com

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/01), Osnivačka

skupština Udruge „Svijet radionica“, održana 09.02.2013. godine, donijela je

STATUT

UDRUGE „SVIJET RADIONICA“

I.
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te
djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i
članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom
sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata,
te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine;
prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.
Naziv udruge je: UDRUGA „SVIJET RADIONICA“
Sjedište Udruge je u Splitu.

Članak 3.
UDRUGA „SVIJET RADIONICA“ je udruga registrirana pri nadležnom uredu.
UDRUGA „SVIJET RADIONICA“ je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Udruga ima pečat.
Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rubi koji glasi: UDRUGA „SVIJET RADIONICA“ – Split, Hercegovačka 32.

Članak 5.
Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje
Udruge.

II.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.
Udruga je osnovana u cilju:
- promicanja, razvitka i unapređenja informiranosti društvene zajednice o projektima i radionicama koje su im na raspolaganju putem sredstava javnog informiranja (s naglaskom na internet komunkaciju), te samo sudjelovanje i organiziranje u provođenju radionica
- promicanja kulture zdravog življenja
- promoviranja kulturno-umjetničkih sadržaja
- poticanja kreativnosti
- promicanja svijesti o razvoju civilnog društva
- promoviranja ljudskih prava
- promicanja svijesti o razvoju informacijskog društva
- podizanja ekološke svijesti.
- poticanje osobnog i profesionalnog razvoja i samorazvoja
- brige o osposobljavanju i izobrazbe članova Udruge
- ostvarivanja i zaštita interesa članova Udruge
Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

- unapređenje informiranosti društvene zajednice preko internet portala
koji ujedinjuje podatke o dostupnim radionicama,
seminarima i projektima, pojedincima, grupama, javnosti za potencijalno
sudjelovanje na području Republike Hrvatske, s mogućnošću proširenja na
govorno područje zemalja bivše Jugoslavije

- organiziranje i sudjelovanje u organizaciji radionica, seminara i/ili projekata
koje se podupiru portalom radionice.info
- omogućavanje promoviranja organizatorima radionica, seminara i projekata na portalu udruge

- organizacija i sudjelovanje u kulturno-umjetničkim aktivnostima i sadržajima (izložbe, predstave)
- sudjelovanje u domaćim i međunarodnim projektima nevladinih organizacija

- organizacija edukativnih prezentacija, predavanja i tečajeva

- organizacija i sudjelovanje u zabavnim aktivnostima (video-projekcije, glazbene slušaonice, koncerti, art-radionice)

- organizacija i sudjelovanje u međunarodnim volonterskim kampovima

- organizacija i sudjelovanje u ekološkim kampovima, akcijama i radionicama
- uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama širom Hrvatske i svijeta, te organizacija i sudjelovanje u zajedničkim druženjima

- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad

- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence: pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, javnim priopćavanjem.

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.
Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 10.
Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Članak 11.
Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.
Prava i obveze članova su:
- plaćanje članarine,
- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom
- neplaćanjem članarine
- isključenjem
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu ta tekuću godinu.
Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od
petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka
Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.
Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.
IV.

TIJELA UDRUGE

Članak 15.
Tijela udruge su:
- Skupština,
- Predsjednik
- Dopredsjednik
- Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 16.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni
članovi udruge.

Članak 17.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u
tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto
održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red
sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz
stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog
reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
Članak 18.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na
početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Članak 19.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine,
a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna
većina.
Članak 20.
Skupština udruge:
- utvrđuje politiku razvitka Udruge,
- donosi i mijenja Statut Udruge,
- donosi financijski plan i završni račun,
- donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
- bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
- daje smjernice za rad Udruge,
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
- odlučuje o prestanku rada Udruge,
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 21.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 22.
Predsjednik:
- zastupa Udrugu,
- saziva Skupštinu Udruge,
- rukovodi radom Skupštine Udruge,
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
- upravlja imovinom Udruge,
- podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
- donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 23.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

TAJNIK

Članak 24.
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 25.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati
stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za
koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 26.
Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva,
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava.

Članak 27.
Udruga stječe imovinu:
- od članarine,
- od dobrovoljnih priloga i darova,
- od dotacija iz proračuna,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 28.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na
razmatranje i prihvaćanje.

VI.
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 29.
Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima udruge.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku
postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine
Udruge.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge
nakon provedene rasprave.
Članak 31.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge

U Splitu 09. 02. 2013. godine
Predsjednik Udruge

Alen Ležaja